Členství v ZKO Nymburk

20. září 2018 v 12:40

přijetí člena

 • za člena ZKO může být přijat jen ten, kdo podá na členské schůzi nebo prostřednictvím instruktora řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZKO a zaplatí členské příspěvky a kauci za brigády (v případě členů mladších 18ti let musí přihlášku do ZKO podepsat zákonný zástupce).
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor ZKO Nymburk nebo členská schůze hlasováním - členem se žadatel stává v okamžiku přijetí,tj. ve chvíli, kdy pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných
 • proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena se lze písemně odvolat do 30ti dnů k výboru, o odvolání rozhoduje s konečnou platností členská schůze ZKO
 • rozhodnutí o zamítnutí přijetí člena nemusí členská schůze odůvodňovat
 • neúspěšnému uchazeči o členství vrátí ZKO Nymburk kauci na brigády v plné výši a poměrnou část členského příspěvku, kterou nevyčerpal (tzn. za každý měsíc, kdy takový uchazeč využíval práv členů si ZKO Nymburk ponechá 100,- Kč)
 • členství se automaticky prodlužuje do dalšího kalendářního roku okamžikem zaplacení členských příspěvků a kaucí na brigády na další rok

ukončení členství

 • členství končí: úmrtím člena, písemným prohlášením člena o jeho vystoupení (písemně k rukám některého z členů výboru nebo e-mailem všem členům výboru), nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu, vyloučením člena
 • vyloučit člena lze - viz. stanovy ČKS článek 5, písmena 2 - 8

pozastavení členství

 • o pozastavení členství rozhoduje výbor ZKO nebo členská schůze v případě neplnění či porušení povinností vyplývajících ze stanov a ostatních směrnic ČKS a ZKO a to až do doby vyřešení tohoto neplnění či porušení, které potvrdí revizní komise
 • maximální délka pozastavení členství je do konce kalendářního roku
 • pozastavení členství znamená dočasnou (do vyřešení problému či do konce roku) ztrátu členských práv a výhod
 • během pozastavení členství nemůže člen zaplatit členské příspěvky na další kalendářní rok
 • pozastavení členství je nahlášeno na krajskou organizaci ČKS

povinnosti člena

 • Člen ZKO Nymburk je povinen:
 • dodržovat stanovy ČKS, vnitřní stanovy klubu a provozní řád cvičiště
 • platit včas a řádně členské příspěvky 1200,- Kč / rok (při vstupu do klubu po 1.7. jsou členské příspěvky 600,- Kč
 • zaplacené členské příspěvky ani jejich část se při odhlášení člena z klubu nevracejí
 • odpracovat ročně 80 brigádnických hodin (děti do 15ti let 40 hodin)
  • termín společné brigády nebo činnost považovaná za brigádu budou ohlášeny na webových stránkách klubu v sekci klub/brigády
  • nový člen a člen bez řádně odpracovaných brigád v předchozím roce skládají při placení členského příspěvku zálohu na brigády ve výši 800,- Kč nebo její poměrnou část (1 neodpracovaná hodina = 10,- Kč; při členství po 1.7. se 1 neodpracovaná brigáda rovná 20,- Kč)
  • při členství po 1.7. se záloha na brigády snižuje na 400,- Kč a člen je povinen odpracovat 40 brigádnických hodin
  • záloha je vratná po odpracování všech brigád pouze na výroční členské schůzi na konci roku, při neodpracování brigád záloha propadá klubu. Vracenou zálohu na brigády může na základě plné moci (opatřené datem, jménem, rodným číslem, členským číslem a podpisem člena a jménem a rodným číslem zmocněné osoby) převzít na výroční členské schůzi jiná osoba, která se prokáže takovouto plnou mocí a občanským průkazem. Plnou moc převezme do úschovy pokladní klubu. Nepřevzetím zálohy na výroční členské schůzi propadá záloha klubu. Pravidla stanovení výše zálohy na další kalendářní rok nejsou tímto nijak dotčena.
  • propadlé kauce na brigády jsou pro účely účetnictví nadále považovány za mimořádné členské příspěvky
 • zaplatit členské příspěvky a kauci na brigády na další rok nejpozději do 31.12. k rukám správce členské základny, nejdříve však na řádné výroční členské schůzi
 • na všech závodech a zkouškách pořádaných klubem, kterých se účastní, pomáhat a to po celou dobu konání akce (včetně přípravy a úklidu). Tato pomoc se mu zároveň zapisuje jako brigáda. Nelze se zúčastnit závodů či zkoušek pořádaných klubem, aniž by člen pomáhal - tzn. člen, který nebude chtít na nějaké akci pomoci s organizací, se této akce nesmí zúčastnit a to ani jako platící účastník.
 • dát klubu k dispozici své dovednosti (např. v oblasti elektrotechniky, fotografování, účetnictví, údržby apod.) dle potřeb klubu
 • ohlásit správci členské základny změnu kontaktních údajů a ztrátu členského průkazu ČKS nejpozději 15 dní od události
Pozn.: při vstupu do klubu v období od řádné výroční členské schůze do konce roku, ve kterém se tato schůze konala, je člen osvobozen od placení příspěvku i kaucí na brigády na tento končící rok

rodinné členství

 • · pokud do ZKO Nymburk vstupuje více členů téže rodiny, získávají tito členové tzv. rodinné členství, kdy první dospělý člen platí plné členské příspěvky a za každé dítě do 18ti let a maximálně jeden dospělý platí členský příspěvek v poloviční výši. Ostatní členové rodiny platí členský příspěvek v plné výši. Statut rodinného člena se nijak nedotýká ostatních povinností a práv člena, včetně plateb záloh na brigády.

výhody člena

 • Člen ZKO Nymburk má tyto výhody:
 • člen starší 15ti let má právo spolurozhodovat o dění v klubu hlasováním na členských schůzích, člen starší 18ti let může volit a být zvolen do výboru klubu
 • člen má právo účastnit se všech druhů výcviku
 • člen má právo používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu, používat odkládací kotce
 • člen neplatí startovné na akcích pořádaných klubem. Vložné zkoušek a odvody členové platí. Na odvody se nevztahuje vracení startovného za první místo či jedničku ve zkouškách.
 • člen klubu má právo uveřejňovat své úspěchy, odkaz na vlastní www stránky a několik fotografií svého psa na stránkách klubu v sekci klub/členové (informace či fotografie stačí mailem předat správci webových stránek)
 • člen klubu má právo uveřejňovat soukromou inzerci týkající se psů na stránkách klubu
 • Člen ZKO Nymburk, který je členem k 1.1. má navíc (pokud v předchozím roce odpracoval všechny brigády nebo po odpracování alespoň poloviny povinných brigád v roce stávajícím) tyto členské výhody:
 • při vítězství na jakýchkoliv závodech (pořádané kdekoliv) proplatí klub svému členovi startovné za těchto podmínek:
  1. člen doloží své vítězství předložením výkonnostního průkazu, diplomu či poháru
  2. člen doloží výši startovného předložením propozic závodu a dokladem o zaplacení startovného (výpis z účtu, složenka či potvrzení pořadatele)
všechny tyto podklady předá člen svému instruktorovi výcviku, který je prostřednictvím člena výboru předá nejbližší výborové schůzi k posouzení
  1. člen během závodu viditelně reprezentoval ZKO Nymburk (klubové oblečení apod.), což doloží fotografií
  2. člen napíše krátkou reportáž, kterou společně s fotografiemi předá e-mailem správci webových stránek
 • členovi klub proplatí složené zkoušky - důkazní materiál a podmínky stejné jako u závodů
  1. Zkoušky musí být složeny takto:
  2. sportovní výcvik - složeno na výborně nebo 90% u jinak hodnocených zkoušek
  3. obedince - složeno na výborně
  4. dogdancing - složeno na výborně
  5. agility - zkoušky agility se považují za závod, tudíž platí pravidla pro proplácení startovného u závodů (viz. výše)
 • Klub proplatí členovi startovné a zápisné na zkoušky v kalendářním roce za výše uvedených podmínek v součtu maximálně do výše řádného ročního členského příspěvku (tj. součet celkově proplacených startovných a zápisných na zkoušky nesmí u jednoho člena překročit řádný roční členský příspěvek). Proplacení startovného navrhuje na schůzi výboru a poté předává členovi instruktor, ke kterému byly dodány výše uvedené důkazy.
 • ZKO Nymburk přispěje svému členovi na účast v závodech celorepublikové a mezinárodní úrovně částkou až do výše 2000,- Kč
  Proplacení příspěvku podléhá plně schválení výboru klubu, který se bude rozhodovat dle aktuální finanční situace klubu, dle aktivity žadatele v klubu apod. Získání příspěvku je dále podmíněno doložením zaplacení startovného, fotografickým dokladem o reprezentaci ZKO Nymburk během závodů (klubové oblečení apod.), sepsáním krátkého článku o daných závodech. Pokud člen nepředloží důkazní materiál do 30ti dnů od konání akce, je povinen příspěvek vrátit pokladní/mu klubu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama