Stanovy klubu ZKO

20. září 2018 v 11:32
dle usnesení členské schůze konané 30.11.2013
Základní ustanovení
Stanovy ZKO Nymburk č. 469 (dále jen ZKO) jsou podřízeny stanovám Českého kynologického svazu, registrovaným VCP1/1779/90-R ze dne 14. prosince 1990 v platném znění.
Člen ZKO je vázán stanovami ČKS a stanovami ZKO.
Stanovy ZKO mohou být změněny jen na členské schůzi, kde se pro jejich změnu vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.

Identifikace klubu:
sídlo:
ZKO Nymburk č. 469
Všechlapy 77
288 02 Nymburk

IČO: 75092531
DIČ: CZ75092531
Č. ú. : 181377498/0600 u GE Money Bank

OBSAH

1. členská schůze
2. Vedení ZKO Nymburk
3. Revizní komise
4. Řádní členové
5. Hostující členové
6. Provozní řád
7. Závěrečné ustanovení

1. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO Nymburk, svolává ji výbor ZKO minimálně 1x ročně ke konci roku (řádná neboli výroční schůze) nebo na základě písemné žádosti podepsané minimálně 25% členské základny ZKO k datu žádosti (mimořádná schůze) nebo v důsledku snížení počtu členů výboru dle těchto stanov (mimořádná volební schůze) nebo v důsledku nutnosti projednání důležitých změn v ZKO (mimořádná schůze).

Pozvánka na členskou schůzi bude členům ZKO Nymburk doručena nejpozději 7 dní před konáním členské schůze a to prostřednictvím e-mailu (pokud člen nemá nebo neuvede e-mailovou adresu, bude mu pozvánka doručena osobně nebo poštou).

Členská schůze volí jmenovitě: předsedu/kyni klubu, jednatele/ku, pokladní, revizní komisi a dva členy výboru bez určených funkcí (tajně).

Při zahájení členská schůze volí aklamací předsedajícího, volební, mandátovou a návrhovou komisi (uvedené funkce může zastávat jediná tříčlenná komise). Schvaluje program schůze, jednací a volební řád.

Výroční členská schůze schvaluje rozpočet klubu na období do další výroční schůze. Výbor má právo zvýšit celkový schodek rozpočtu maximálně o 10%. Při nutnosti vyššího schodku (mimořádné neočekávané výdaje) je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ke schválení opravného rozpočtu.Prostředky schválené na reprezentaci klubu (reprezentace klubu na národních a mezinárodních akcích a proplácení startovného a zápisného na zkoušky) nesmí výbor překročit v žádném případě.

2. Vedení ZKO Nymburk

Správním orgánem klubu je pětičlenný Výbor klubu, který je každoročně volen na výroční členské schůzi. Výbor začíná fungovat okamžikem svého zvolení a jeho mandát trvá až do dalších voleb.

Členská schůze volí jmenovitě: předsedu/kyni klubu, jednatele/ku, pokladní a dva členy výboru bez určených funkcí. Jednotlivé další funkce vedení rozdělí předseda/kyně mezi členy výboru během první schůze výboru konané ihned po členské schůzi.

Členem výboru se může stát jen člen klubu starší 18ti let, který do něj dobrovolně kandidoval a byl zvolen nadpolovičním většinou přítomných členů. V případě, že člen (nebo 2 členové) výboru během roku složí svou funkci, může výbor pracovat i ve třech členech, pokud je mezi nimi předseda/kyně či jednatel/ka a vždy pokladní. Pokud dojde ke snížení počtů členů výboru na méně než tři, či pokud mezi zbývajícími členy není pokladní a aspoň jeden z dvojice předseda/kyně - jednatel/ka, jsou povinni zbývající členové výboru svolat mimořádnou volební členskou schůzi k doplnění výboru a to nejdéle do 14 dní. Do této členské schůze není výbor a jeho rozhodnutí jsou neplatná.

Během svého funkčního období může výbor na uprázdněné místo jednoho nového člena doplnit kooptací, ale pouze na místo člena výboru bez určené funkce. Předsedu/kyni, jednatele/ku ani pokladníka kooptovat nelze.

Funkci ve výboru lze složit pouze písemně nebo e-mailem k rukám některého ze zůstávajících členů výboru.

Schůze výboru jsou svolávány cca 1x měsíčně předsedou (předsedkyní) nebo většinou členů výboru. Usnesení výborové schůze bude vždy nejpozději do deseti dnů přístupné všem členům na internetových stránkách ZKO Nymburk v sekci Klub. Proti usnesení výboru je možné se odvolat pouze k členské schůzi a to do 30 dnů od uveřejnění rozhodnutí.

Jednat jménem ZKO Nymburk (např. podepisovat smlouvy) je oprávněn pouze předseda/kyně a jednatel/ka - netýká se zakládání a rušení účtů - viz. pokladní.

Jeden člen výboru může vykonávat více funkcí, ale nikdy nemůže být předseda/kyně nebo jednatel/ka zároveň pokladní. Ostatní funkce nebo jejich části jsou slučitelné.

Všichni níže uvedení funkcionáři mají povinnost předat předsedovi/kyni či jednateli/ce veškeré materiály týkající se vykonávané funkce do 7 dnů od jejího složení předávacím protokolem.

a. předseda/kyně
b. jednatel/ka
c. pokladní
d. hospodář
e. hlavní výcvikář/ka
f. správce členské základny
g. správce webových stránek
h. instruktoři
i. vedoucí akce

předseda/kyně

 • Ve spolupráci s jednatelem/kou ZKO Nymburk zajišťuje chod klubu, uzavírá smlouvy jménem ZKO, jedná s majiteli klubu pronajatých pozemků, zajišťuje zápisy ze schůzí výboru, jedná s úřady, sponzory a poskytovateli dotací.
 • Sleduje pokyny ČKS a předkládá informace o změnách výboru.
 • Svolává a řídí schůze výboru a členské schůze, zve na tyto schůze hosty (vedoucí akcí, instruktory apod.).
 • Společně s pokladní může rušit či zakládat bankovní účty.
 • Zajišťuje propagaci klubu a partnerské předváděcí akce.
 • Má právo kdykoliv požádat revizní komisi prostřednictvím jejího předsedy (předsedkyně) o revizi financí a majetku klubu.
 • Má právo nahlížet na stav bankovního účtu prostřednictvím internetového bankovnictví. Nemá ale právo provádět na účtu jakékoliv operace.

jednatel/ka

 • Ve spolupráci s předsedou/kyní ZKO Nymburk zajišťuje chod klubu, uzavírá smlouvy jménem ZKO, jedná s majiteli klubu pronajatých pozemků, zajišťuje zápisy ze schůzí výboru, jedná s úřady, sponzory a poskytovateli dotací.
 • Zajišťuje oznámení termínů schůzí výboru všem jeho členům a předsedovi/kyni revizní komise.
 • V případě odstoupení předsedy/kyně z funkce se automaticky stává předsedou/kyní ZKO Nymburk a to až do doby volby nového předsedy/kyně členskou schůzí.
 • Má právo kdykoliv požádat revizní komisi prostřednictvím jejího předsedy (předsedkyně) o revizi financí a majetku klubu.
 • Zve hosty na schůze výboru.

pokladní

 • Pokladní klubu je jedinou osobou oprávněnou vybírat hotovost z účtu ZKO Nymburk. Ke zrušení účtu či založení nového účtu jsou oprávněni pouze pokladní společně s předsedou (předsedkyní) ZKO Nymburk.
 • Pokladní plně odpovídá za řádné vyúčtování všech finančních operací, za správnost vedení účetnictví, za včasné placení nájemného a energií. Pokladní má právo kdykoliv požádat revizní komisi prostřednictvím jejího předsedy (předsedkyně) o revizi financí.
 • Pokladní může mít v držení v hotovosti maximálně 10 000,- Kč. Maximální výše výběru, který může provést z účtu bez usnesení výboru, je 5 000,- Kč za měsíc.
 • Po dobu déletrvající indispozice může pokladní předat bankovní kartu předsedovi/kyni nebo jednateli/ce oproti podpisu a za přítomnosti alespoň jednoho člena ZKO Nymburk.

hospodář

 • Hospodář plně odpovídá za zabezpečení movitého i nemovitého majetku klubu a za jeho funkčnost. Má na starosti údržbu cvičiště a klubovny, má právo svolávat brigády, navrhovat nutné opravy.
 • Odstraňuje pevný odpad ze cvičiště, zajišťuje ve spolupráci s vedoucími akcí tyto akce po stránce materiálové a energetické.
 • Investice do údržby vyšší než 1 000,- Kč podléhají schválení výboru. Veškeré investice a provozní náklady má povinnost vyúčtovat pokladní/mu.
 • Eviduje odpracované brigádnické hodiny jednotlivých členů ZKO.
 • Funkci nebo její jednotlivé body vykonává předsedou/kyní určený člen výboru.

hlavní výcvikář/ka

 • Organizuje výcvik po stránce časového rozvrhu.
 • Zajišťuje ve spolupráci s vedoucími jednotlivých akcí materiální a personální zajištění akcí.
 • V případě odchodu některého instruktora z klubu zajišťuje náhradu.
 • Organizuje mimořádné výcvikové akce (Víkendy psích sportů, výcvikové víkendovky apod.)
 • Zajišťuje proplácení odměn jednotlivým instruktorům (ve výši schválené členskou schůzí).
 • Funkci nebo její jednotlivé body vykonává předsedou/kyní určený člen výboru.

správce členské základny

 • Vybírá členské příspěvky a zálohy na brigády - oboje nejdéle na nejbližší výborové schůzi předává pokladní/mu.
 • Přijímá přihlášky do ZKO.
 • Zajišťuje nahlášení členů na ČKS a to vždy k nejbližšímu možnému termínu stanovenému ČKS pro zápis členů.
 • Zajišťuje včasné odvody za členy na ČKS.
 • Informuje správce webových stránek o údajích členů a o změně těchto údajů.
 • Zajišťuje rozesílání pozvánek na členskou schůzi.
 • Funkci nebo její jednotlivé body vykonává předsedou/kyní určený člen výboru.

správce webových stránek

 • Zajišťuje chod a aktuálnost webových stránek klubu tak, aby stránky měly potřebnou informativní hodnotu a byly přehledné.
 • Správce webových stránek nemusí být členem výboru.

instruktoři

 • Zajišťují tréninky svěřených sportů.
 • Přijímají přihlášky do ZKO, členské příspěvky a kauce na brigády. Při výběru členských příspěvků a kaucí na brigády jsou povinni vypsat příjmový doklad a jeho originál předat spolu s penězi a přihláškou nejpozději do nejbližší schůze výboru správci členské základny nebo pokladní/kovi.
 • Zodpovídají za dodržování provozního řádu ZKO během výcviku.
 • Přijímají od členů doklady k proplacení startovného (viz. výhody členů), které bezodkladně předávají některému ze členů výboru nebo předkládají na výborové schůzi. Vyplácejí členům proplacené startovné.
 • Instruktoři nemusejí být členy výboru.

vedoucí akce

 • Zajišťují mimořádné akce - zkoušky, závody apod. - po stránce materiálové, personální, právní (povolení, veterinární dozor). Zajišťují včasné vydání propozic akce.
 • Jednají jménem klubu s pozvanými rozhodčími.
 • Zodpovídají za dodržování provozního řádu ZKO během akce.
 • Jsou povinni mít na zřeteli přínos akce pro ZKO Nymburk - finanční i propagační - a počínat si při přípravě akce hospodárně.
 • Jsou povinni akci kompletně vyúčtovat na nejbližší schůzi výboru po skončení akce. Po vyúčtování již není možné mít další náklady.
 • Vedoucí akce nemusí být členem výboru.

3. Revizní komise

Obecně viz. stanovy ČKS článek 26.
Předseda revizní komise se může účastnit schůzí výboru, kde má poradní hlas.
Komise je povinna provést bezodkladně revizi na základě výzvy pokladní klubu, předsedy/kyně, jednatele/ky, celého výboru či členské schůze.
Zodpovídá pouze členské schůzi.
Revizní komise je povinna na výroční členské schůzi předkládat výroční revizní zprávu o stavu financí a majetku klubu a o plnění usnesení členských a výborových schůzí.

4. Řádní členové

a. přijetí člena
b. ukončení členství
c. pozastavení členství
d. povinnost člena
e. rodinné členství
f. výhody člena

přijetí člena

 • za člena ZKO může být přijat jen ten, kdo podá na členské schůzi nebo prostřednictvím instruktora řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku do ZKO a zaplatí členské příspěvky a kauci za brigády (v případě členů mladších 18ti let musí přihlášku do ZKO podepsat zákonný zástupce).
 • O přijetí za člena rozhoduje výbor ZKO Nymburk nebo členská schůze hlasováním - členem se žadatel stává v okamžiku přijetí,tj. ve chvíli, kdy pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných
 • proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena se lze písemně odvolat do 30ti dnů k výboru, o odvolání rozhoduje s konečnou platností členská schůze ZKO
 • rozhodnutí o zamítnutí přijetí člena nemusí členská schůze odůvodňovat
 • neúspěšnému uchazeči o členství vrátí ZKO Nymburk kauci na brigády v plné výši a poměrnou část členského příspěvku, kterou nevyčerpal (tzn. za každý měsíc, kdy takový uchazeč využíval práv členů si ZKO Nymburk ponechá 100,- Kč)
 • členství se automaticky prodlužuje do dalšího kalendářního roku okamžikem zaplacení členských příspěvků a kaucí na brigády na další rok

ukončení členství

 • členství končí: úmrtím člena, písemným prohlášením člena o jeho vystoupení (písemně k rukám některého z členů výboru nebo e-mailem všem členům výboru), nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu, vyloučením člena
 • vyloučit člena lze - viz. stanovy ČKS článek 5, písmena 2 - 8

pozastavení členství

 • o pozastavení členství rozhoduje výbor ZKO nebo členská schůze v případě neplnění či porušení povinností vyplývajících ze stanov a ostatních směrnic ČKS a ZKO a to až do doby vyřešení tohoto neplnění či porušení, které potvrdí revizní komise
 • maximální délka pozastavení členství je do konce kalendářního roku
 • pozastavení členství znamená dočasnou (do vyřešení problému či do konce roku) ztrátu členských práv a výhod
 • během pozastavení členství nemůže člen zaplatit členské příspěvky na další kalendářní rok
 • pozastavení členství je nahlášeno na krajskou organizaci ČKS

povinnosti člena

 • Člen ZKO Nymburk je povinen:
 • dodržovat stanovy ČKS, vnitřní stanovy klubu a provozní řád cvičiště
 • platit včas a řádně členské příspěvky 1200,- Kč / rok (při vstupu do klubu po 1.7. jsou členské příspěvky 600,- Kč
 • zaplacené členské příspěvky ani jejich část se při odhlášení člena z klubu nevracejí
 • odpracovat ročně 80 brigádnických hodin (děti do 15ti let 40 hodin)
  • termín společné brigády nebo činnost považovaná za brigádu budou ohlášeny na webových stránkách klubu v sekci klub/brigády
  • nový člen a člen bez řádně odpracovaných brigád v předchozím roce skládají při placení členského příspěvku zálohu na brigády ve výši 800,- Kč nebo její poměrnou část (1 neodpracovaná hodina = 10,- Kč; při členství po 1.7. se 1 neodpracovaná brigáda rovná 20,- Kč)
  • při členství po 1.7. se záloha na brigády snižuje na 400,- Kč a člen je povinen odpracovat 40 brigádnických hodin
  • záloha je vratná po odpracování všech brigád pouze na výroční členské schůzi na konci roku, při neodpracování brigád záloha propadá klubu. Vracenou zálohu na brigády může na základě plné moci (opatřené datem, jménem, rodným číslem, členským číslem a podpisem člena a jménem a rodným číslem zmocněné osoby) převzít na výroční členské schůzi jiná osoba, která se prokáže takovouto plnou mocí a občanským průkazem. Plnou moc převezme do úschovy pokladní klubu. Nepřevzetím zálohy na výroční členské schůzi propadá záloha klubu. Pravidla stanovení výše zálohy na další kalendářní rok nejsou tímto nijak dotčena.
  • propadlé kauce na brigády jsou pro účely účetnictví nadále považovány za mimořádné členské příspěvky
 • zaplatit členské příspěvky a kauci na brigády na další rok nejpozději do 31.12. k rukám správce členské základny, nejdříve však na řádné výroční členské schůzi
 • na všech závodech a zkouškách pořádaných klubem, kterých se účastní, pomáhat a to po celou dobu konání akce (včetně přípravy a úklidu). Tato pomoc se mu zároveň zapisuje jako brigáda. Nelze se zúčastnit závodů či zkoušek pořádaných klubem, aniž by člen pomáhal - tzn. člen, který nebude chtít na nějaké akci pomoci s organizací, se této akce nesmí zúčastnit a to ani jako platící účastník.
 • dát klubu k dispozici své dovednosti (např. v oblasti elektrotechniky, fotografování, účetnictví, údržby apod.) dle potřeb klubu
 • ohlásit správci členské základny změnu kontaktních údajů a ztrátu členského průkazu ČKS nejpozději 15 dní od události
Pozn.: při vstupu do klubu v období od řádné výroční členské schůze do konce roku, ve kterém se tato schůze konala, je člen osvobozen od placení příspěvku i kaucí na brigády na tento končící rok

rodinné členství

 • · pokud do ZKO Nymburk vstupuje více členů téže rodiny, získávají tito členové tzv. rodinné členství, kdy první dospělý člen platí plné členské příspěvky a za každé dítě do 18ti let a maximálně jeden dospělý platí členský příspěvek v poloviční výši. Ostatní členové rodiny platí členský příspěvek v plné výši. Statut rodinného člena se nijak nedotýká ostatních povinností a práv člena, včetně plateb záloh na brigády.

výhody člena

 • Člen ZKO Nymburk má tyto výhody:
 • člen starší 15ti let má právo spolurozhodovat o dění v klubu hlasováním na členských schůzích, člen starší 18ti let může volit a být zvolen do výboru klubu
 • člen má právo účastnit se všech druhů výcviku
 • člen má právo používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu, používat odkládací kotce
 • člen neplatí startovné na akcích pořádaných klubem. Vložné zkoušek a odvody členové platí. Na odvody se nevztahuje vracení startovného za první místo či jedničku ve zkouškách.
 • člen klubu má právo uveřejňovat své úspěchy, odkaz na vlastní www stránky a několik fotografií svého psa na stránkách klubu v sekci klub/členové (informace či fotografie stačí mailem předat správci webových stránek)
 • člen klubu má právo uveřejňovat soukromou inzerci týkající se psů na stránkách klubu
 • Člen ZKO Nymburk, který je členem k 1.1. má navíc (pokud v předchozím roce odpracoval všechny brigády nebo po odpracování alespoň poloviny povinných brigád v roce stávajícím) tyto členské výhody:
 • při vítězství na jakýchkoliv závodech (pořádané kdekoliv) proplatí klub svému členovi startovné za těchto podmínek:
  1. člen doloží své vítězství předložením výkonnostního průkazu, diplomu či poháru
  2. člen doloží výši startovného předložením propozic závodu a dokladem o zaplacení startovného (výpis z účtu, složenka či potvrzení pořadatele)
všechny tyto podklady předá člen svému instruktorovi výcviku, který je prostřednictvím člena výboru předá nejbližší výborové schůzi k posouzení
  1. člen během závodu viditelně reprezentoval ZKO Nymburk (klubové oblečení apod.), což doloží fotografií
  2. člen napíše krátkou reportáž, kterou společně s fotografiemi předá e-mailem správci webových stránek
 • členovi klub proplatí složené zkoušky - důkazní materiál a podmínky stejné jako u závodů
  1. Zkoušky musí být složeny takto:
  2. sportovní výcvik - složeno na výborně nebo 90% u jinak hodnocených zkoušek
  3. obedince - složeno na výborně
  4. dogdancing - složeno na výborně
  5. agility - zkoušky agility se považují za závod, tudíž platí pravidla pro proplácení startovného u závodů (viz. výše)
 • Klub proplatí členovi startovné a zápisné na zkoušky v kalendářním roce za výše uvedených podmínek v součtu maximálně do výše řádného ročního členského příspěvku (tj. součet celkově proplacených startovných a zápisných na zkoušky nesmí u jednoho člena překročit řádný roční členský příspěvek). Proplacení startovného navrhuje na schůzi výboru a poté předává členovi instruktor, ke kterému byly dodány výše uvedené důkazy.
 • ZKO Nymburk přispěje svému členovi na účast v závodech celorepublikové a mezinárodní úrovně částkou až do výše 2000,- Kč
  Proplacení příspěvku podléhá plně schválení výboru klubu, který se bude rozhodovat dle aktuální finanční situace klubu, dle aktivity žadatele v klubu apod. Získání příspěvku je dále podmíněno doložením zaplacení startovného, fotografickým dokladem o reprezentaci ZKO Nymburk během závodů (klubové oblečení apod.), sepsáním krátkého článku o daných závodech. Pokud člen nepředloží důkazní materiál do 30ti dnů od konání akce, je povinen příspěvek vrátit pokladní/mu klubu.

5. Hostující členové

a. přijetí hostujícího člena
b. ukončení hostování
c. povinnosti hostujícího člena
d. výhody hostujícího člena

přijetí hostujícího člena

 • o přijetí za hostujícího člena ZKO Nymburk rozhoduje s konečnou platností výbor ZKO
 • za hostujícího člena ZKO Nymburk může být přijat jen ten, kdo je členem ČKS prostřednictvím jiné ZKO či jiné organizace - důkaz v podobě členského průkazu ČKS s vylepenou aktuální roční známkou předloží spolu s žádostí o přijetí k hostování správci členské základny

ukončení hostování

 • hostování končí úmrtím hostujícího člena, nezaplacením příspěvku nebo rozhodnutím výboru z důvodu porušení povinností hostujícího člena

povinnosti hostujícího člena

 • Hostující člen má povinnost
 • dodržovat stanovy ČKS, vnitřní stanovy ZKO Nymburk a provozní řád cvičiště
 • platit včas a řádně příspěvky za hostování: 1000,- Kč / rok (při hostování po 1.7. se platí 500,- Kč)
 • být členem ČKS prostřednictvím jiné organizace

výhody hostujícího člena

 • Hostující člen má tyto výhody:
 • hostující člen má právo používat ve výcvikových hodinách k výcviku psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu, používat odkládací kotce
 • zúčastňovat se akcí pořádaných ZKO za 50% ceny startovného (kurzovného, vstupného apod.)
 • hostující člen má právo účastnit se všech druhů výcviku za stejných podmínek jako člen ZKO Nymburk, nejsou mu však poskytovány ostatní výhody
 • hostující člen má právo uveřejňovat soukromou inzerci týkající se psů na stránkách klubu

6. Provozní řád

Každý, kdo vstoupí do prostor cvičiště ZKO Nymburk je povinen řídit se tímto provozním řádem.
 • zákaz vstupu s nemocným psem
 • zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu osoby starší 18 let
 • zákaz vpuštění psa do prostoru cvičiště: do prostoru cvičiště je nutné vstupovat se psem na vodítku, pustit psa na volno je možné pouze pokud neprobíhá výcvik, či pokud puštění dovolí instruktor právě probíhajícího výcviku
 • na cvičební ploše a kdekoliv jinde je zákaz volného pobíhání a hraní psů bez dozoru psovoda
 • zákaz odkládání psů v klubovně jinak než v přepravce (kennelka, klec)
 • účastníci výcviku mají povinnost
  1. dodržovat cvičební dobu, zejména její začátek
  2. pomáhat s přípravou a chodem výcviku (stavění překážek a materiálů, úklid po tréninku, přestavby během tréninku apod.)
  3. háravé feny je účastník výcviku povinen nahlásit instruktorovi před výcvikem telefonicky, držet je mimo prostor cvičiště a trénink nebo výcvik absolvovat jako poslední nebo podle jiných pokynů instruktora.
  4. dodržovat pokyny instruktorů
  5. při obranách dodržovat pokyny figurantů
  6. nenechávat povalovat cvičební pomůcky na cvičební ploše
  7. mít očkovaného psa - prokazuje se očkovacím průkazem při první návštěvě cvičiště v daném roce
  8. mít psa zbaveného veškerých parazitů
  9. při výcviku používat vhodné cvičební pomůcky
  10. při výcviku se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat, netýrat, ani ho neúměrně netrestat
 • agresivní psi musí být opatřeni náhubkem po celou dobu pobytu na cvičišti
 • každý návštěvník cvičiště má povinnost uklízet výkaly po svém psu v prostorách cvičiště i okolo něj a v odkládacích kotcích
 • za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod

7. Závěrečná ustanovení

změny těchto stanov může provést pouze členská schůze ZKO Nymburk
změny stanov vstupují v platnost okamžikem jejich schválení
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama